Regulamin 4. biegu Activus Run Szreniawa

 

I CELE IMPREZY

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 2. Promocja Wielkopolskiego Parku Narodowego jego walorów oraz miejsca aktywnego wypoczynku.
 3. Promocja Muzeum Rolnictwa w Szreniawie.
 4. Promocja gminy Komorniki.
 5. Integracja lokalnej aktywnej społeczności.

II ORGANIZATOR

 1. Organizatorem biegu przełajowego 4. ACTIVUS RUN (zwanego dalej „Biegiem”) jest firma ACTIVUS Stanisław Maćkowiak – zwana dalej „Organizatorem”.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 23.10. 2016r. (niedziela) w Wielkopolskim Parku Narodowym, start o godz. 10.00 – bieg na 10 km i o godz. 10.10 – na 5 km.
 2. Start i meta na terenie Muzeum Rolnictwa w Szreniawie
 3. Szczegółowa trasa Biegu będzie dostępna na stronie internetowej i Facebooku Organizatora: www.activusrun.pl
 4. W Biegu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w Biegu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. W wyjątkowej sytuacji Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem Biegu. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
 6. Długość tras Biegu wynosi ok. 5 i 10 km i prowadzi malowniczymi polnymi oraz leśnymi ścieżkami Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 7. Trasa Biegu zostanie oznaczona co kilometr.
 8. Uczestnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach. Przydział do konkretnej strefy następuje według zadeklarowanego przez Uczestnika czasu podanego w formularzu zgłoszeniowym.
 9. Każdy Uczestnik podczas rejestracji ma obowiązek zadeklarowania startu ze strefy czasowej, o której mowa powyżej, odpowiadającej jego rzeczywistym możliwościom biegowym.
 10. Na trasie Biegu przebywać mogą jedynie Uczestnicy Biegu, obsługa Biegu oraz osoby i pojazdy posiadające przepustkę Organizatora.
 11. Automatyczny pomiar czasu wykonany będzie przy wykorzystaniu (zwrotnego) chipa, który otrzyma każdy zawodnik w pakiecie startowym.

IV. LIMIT CZASU I KONTROLE

 1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący: 5 km – 45 minut, 10 km – 1 godz. 30 minut
 2. Niedozwolone jest poruszanie się poza wyznaczoną trasą a także jej skracanie.
 3. Obsługa biegu będzie spisywała numery startowe Uczestników skracających trasę. Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

V. PUNKTY ODŻYWCZE I MEDYCZNE

 1. Punkt odżywczy: (woda, izotonik) będzie zlokalizowany na ok. 5-tym km Biegu (dotyczy biegu na 10 km) oraz na mecie.
 2. Punkt medyczny będzie znajdował się na starcie/mecie i będzie obsługiwany przez ratowników medycznych.

VI. UCZESTNICTWO

 1. Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 23.10.2016 r. ukończą 18 lat.
 2. Prawo startu mają również osoby, które najpóźniej w dniu 23.10.2016 r. ukończą 16 lat, pod warunkiem zarejestrowania osoby nieletniej przez opiekuna prawnego za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie Internetowej oraz okazania zgody na uczestnictwo w Biegu podpisanej przez prawnego opiekuna Uczestnika.
 3. Zgodę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Wzór oświadczenia opiekuna prawnego można również pobrać ze Strony Internetowej (zakładka „Dla Uczestników”).
 4. Osoby opisane w ust. VI pkt. 2 powyżej nie mogą samodzielnie rejestrować się do systemu zgłoszeniowego.
 5. Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start nieletniego i w tym zakresie zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.
  1. Warunkiem udziału w Biegu jest wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu
  2. wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu, w związku z organizacją Biegu, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Biegu, o którym mowa powyżej.
  4. oświadczenie Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w Biegu, a także zgoda na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i prasowych oraz plakatach i banerach.
  5. dokonanie odpowiedniej opłaty wpisowej
 6. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem lub pisemnej zgody na odebranie pakietu startowego dla Uczestnika przez osobę trzecią (w przypadku, gdy Uczestnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego i numeru startowego). Wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu oraz dostępny jest na Stronie Internetowej (zakładka „Dla Uczestników”).
 7. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres Uczestnika, odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Pakiety startowe będą wydawane w dniach 19 i 20.10. 2016 (środa i czwartek) w Biurze Zawodów: Galeria A2, 1 piętro sklep Activus ul. Głogowska 440 w Poznaniu, w godzinach 12.00 – 20-tej oraz w dniu imprezy w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie od godz.08.30-09.30.
 9. Uczestnicy oddają do depozytu swoje rzeczy które obsługa oznaczy zgodnie z numerem startowym zawodnika. Odbiór depozytu na podstawie numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez Uczestnika powoduje zwolnienie Organizatora od odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 10. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania poleceń służb porządkowych oraz poszanowania przyrody. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które zakłócają porządek lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.activusrun.pl.
 2. Organizator ustala limit Uczestników na dystans 5km: 150 osób, na 10km: 250 osób. Limit może ulec zmianie.
 3. O udziale Uczestników w Biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz termin wniesienia opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia opłaty w Biurze Zawodów.
 4. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej www.activusrun.pl do dnia 16.10.2016 (niedziela) lub do osiągnięcia limitu Uczestników w zależności co nastąpi wcześniej.
 5. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Biegu na stronie internetowej activusrun.pl lub w Biurze Zawodów i wpływu na konto Organizatora opłaty za pakiet startowy.
 6. Wpisowe jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych Biegu i nie jest równoznaczna z zakupem pakietu startowego i w wypadku nie wzięcia udziału przez uczestnika w Biegu nie będą zwracane.
 7. Wpisowe dla dystansu 5km:
  • do dnia 15.07.2016r. wynosi 40 zł (promocja)
  • w dniach 16.07.2016r. do 31.08.2016r. 50 zł,
  • 01.09.2016 do 10.10.2016r. 60 zł.
 8. Wpisowe dla dystansu 10km:
  • do dnia 15.07.2016r. wynosi 50 zł (promocja)
  • w dniach 16.07.2016 do dnia 31.08.2016r.  60 zł
  • w dniach 01.09. do dnia 10.10.2016r. 70 zł
 9. W dniu startu jest możliwość dokonania zgłoszenia i wniesienia opłaty startowej (o ile nie został osiągnięty limit), która będzie wynosić odpowiednio:
  • dla 5km 70 zł
  • dla 10 km 80 zł.
 10. Wpisowe raz uiszczone nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadku nie odbycia się Biegu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wniesienia opłaty po terminie lub przekroczenia limitu, o którym mowa w pkt 2 powyżej.

VIII. KLASYFIKACJE

 1. Podczas Biegu na 5 i 10 km prowadzone będą następujące klasyfikacje Uczestników:
  1. Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn
  2. klasyfikacji wiekowych kobiet i mężczyzn: [kat.16 (16-19lat), 20 (20-29), 30 (30-39), 40 (40-49), 50 (50-59), 60 (60-100)]
  3. najlepszego mieszkańca gminy,
  4. oraz jest możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji
 2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa umieszczonego na sznurowadle buta lub w okolicy kostki.
 3. Klasyfikacja Uczestników w kategorii OPEN odbywa się wg czasów brutto dla pierwszych 50 (pięćdziesięciu) Uczestników, dla pozostałych wg czasów netto.

IX. POMIAR CZASU

 1. Za pomiar odpowiedzialna jest profesjonalna firma pomiarowa PLUS TIMING.

X. NAGRODY

 1. Zwycięzcy w kategorii OPEN kobiet (miejsca 1-3) i mężczyzn (miejsca 1-3), otrzymują Puchary oraz nagrody w postaci Kart Podarunkowych na zakupy w sieci sklepów Activus (adresy sklepów: www.activus-sport.pl) o wartości:
  1. 1 m-ce karta o wartości 200pln,
  2. 2 m-ce karta o wartości 150pln,
  3. 3 m-ce karta o wartości 100pln,
 2. Poza nagrodami wskazanymi w punkcie X.1. przewidziane są nagrody dodatkowe od sponsorów. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg w wymaganym czasie (5km/45 min., 10km/1godz.30 min.) od strzału startera, otrzymają pamiątkowy medal oraz poczęstunek.
 3. Zwycięzcy w kategorii OPEN nie będą nagradzani w kategorii wiekowej.
 4. Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy Biegu
 5. W ramach wpisowego Uczestnik otrzymuje:
  1. numer startowy plus agrafki
  2. chip zwrotny
  3. wodę, napoje izotoniczne na mecie oraz na 5 km (dla dystansu 10km)
  4. pamiątkowy medal
  5. ciekawy poczęstunek na mecie!
  6. pamiątkowe długopisy
  7. bony upoważniające do zakupów z 10% rabatem w sieci sklepów ACTIVUS
  8. niespodzianki od Organizatora!
  9. satysfakcję z ukończonego biegu
  10. inne benefity, wyżej nie wymienione

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania Biegu i bezpośrednio po jego zakończeniu.
 2. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
 3. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie powoduje dyskwalifikację Uczestnika.
 4. Prawo do uczestnictwa w Biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.
 5. Pisemne protesty należy kierować do Biura Organizacyjnego Biegu pod adres email bieg@activusrun.pl w nieprzekraczalnym terminie15 minut od zakończenia Biegu. Protesty rozstrzyga Komisja, powołana przez Komitet Organizacyjny – decyzje Komisji są ostateczne.
 6. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane w widocznym miejscu, z przodu zawodnika.
 7. Podczas biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać chip, który należy umocować na sznurowadle buta (jeżeli obuwie nie posiada sznurowadeł to na wysokości kostki stopy)
 8. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników pozostawione na trasie Biegu w trakcie trwania Biegu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu oraz jest zwolniony z obowiązku naprawienia takich szkód.
 10. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Biegu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora, lub przedstawicieli Organizatora podczas Biegu.
 11. Organizator ma prawo dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej.
 12. Organizator nie zapewnia prysznicy.
 13. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne chyba, że zagrażały by zdrowiu lub życiu Uczestników.

Uwaga: Niedopuszczalne jest zaśmiecanie trasy Biegu przez wszelkiego rodzaju opakowania po odżywkach, suplementach czy napojach. Śmieci wyrzucamy tylko do przeznaczonych do tego koszy lub zabieramy je ze sobą. W związku z tym, że Bieg odbywać się będzie na terenie WPN należy stosować się do regulaminu WPN dostępnego na stronie http://www.wielkopolskipn.pl/index.php/park/kategoria/pl/regulamin/20

Życzę wspaniałej zabawy, wielu wrażeń i udanego weekendu na łonie natury.


Stanisław Maćkowiak

ZAŁĄCZNIKI